Nhân sự

* Cơ cấu nhân sự

TT Họ và tên Nhiệm vụ Số điện thoại Ghi chú
1 Trần Nhật Bằng Trưởng phòng 0918.827.863
2 La Văn Chương P.Trưởng phòng 0988.632.926
3 Nguyễn Trường Sơn P. Trưởng phòng 0918.167.127
4 Trương Quốc Thắng Chuyên viên 0984.356.993
5 Đặng Thiện Huỳnh Chuyên viên 0913.892.927
6 Đặng Kim Huyền Chuyên viên 0939.034.147
7 Nguyễn Hải Âu Chuyên viên 0945.460.673
8 Huỳnh Kiến Thiết Chuyên viên 0909.564.622
9 Lâm Thị Mỹ Hoa Chuyên viên 0918.642.269
10 Nguyễn Thị Nương Chuyên viên 0974.639.381
11 Nguyễn Thị Kiều Trang Nhân viên y tế 0856.022.757
12 Tiêu Quỳnh Hưng Nhân viên y tế 0946.772.588
13 Tào Ngọc Huệ Chuyên viên 0988.092.168
14 Bùi Trọng Hiếu Nhân viên thiết bị 0944.357.280
15 Bùi Trung Tín Nhân viên thiết bị 0918.529.775
16 Trần Phan Hiển Tài xế 0919.212.238
17 Nguyễn Thế Hùng Tài xế 0913.694.779
18 Trương Minh Đương Nhân viên cây xanh 0949.300.940
19 Lê Thúy Phượng Nhân viên tạp vụ 0918.912.960
20 Hồng Hoa Cẩm Tú Nhân viên tạp vụ 0917.742.363
21 Trần Thị Lâm Nhân viên nhà khách 0949.091.717
22 Nguyễn Ngọc Xinh Nhân viên tạp vụ 0817.773.454
23 Trần Thị Nhung Nhân viên tạp vụ 0942.311.154
24 Nguyễn Đạt Chí Nhân viên bảo vệ 0987.016.946
26 Trần Đình Vinh Nhân viên bảo vệ 0914.089.147
26 Phạm Minh Lực Nhân viên bảo vệ 0919.197.136
27 Trần Thanh Huân Nhân viên bảo vệ 0916.139.049
28 Quách Thanh Quí Nhân viên bảo vệ 0939.997.626

* Phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng

1.Trần Nhật Bằng – Trưởng phòng

          Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của phòng; làm đầu mối trong quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc trường.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cụ thể sau:

– Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy trong trường theo phân cấp quản lý.

– Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của trường (công văn đến, công văn đi, phân phối, hướng dẫn và kiểm tra qui cách các văn bản, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ,…).

– Dự thảo báo cáo (Báo cáo Tổng kết năm học, báo cáo quý, báo cáo tháng, báo cáo Bộ, Báo cáo UBND tỉnh,…) của trường theo yêu cầu của BGH. Tổng hợp và thực hiện báo cáo giao ban của trường.

– Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên trong trường.

– Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác kế hoạch của Trường.

 – Theo dõi và cấp giấy giới thiệu, công lệnh, v.v…

 – Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong trường theo phân cấp quản lý.

– Tham gia các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu,..

– Những công việc khác trưởng phòng thấy cần thiết phải chỉ đạo.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

2. Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng phòng

          Làm nhiệm vụ phó trực; thay mặt trưởng phòng điều hành những công việc chung của phòng khi trưởng phòng vắng mặt hoặc những công việc được trưởng phòng ủy quyền, ký các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực và nhiệm vụ được trưởng phòng phân công.

Phụ trách các công việc:

– Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường ở tất cả các nguồn vốn, bao gồm : đất đai, nhà cửa – vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ – dụng cụ, vật tư; có trách nhiệm lưu trữ và gìn giữ các hồ sơ, bản thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới và sửa chữa lớn. Lưu trữ và cập nhật thường xuyên các giấy tờ có liên quan nhà đất, máy móc thiết bị,…

– Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa (nhỏ) nhà cửa – vật kiến trúc theo phân cấp của Ban Giám hiệu. Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước.

– Thanh toán các khoản mua sắm vật tư … phục vụ cho giảng dạy, thực tập của các đơn vị trong trường; Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hoá chất – dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành.

– Phối hợp với các Phòng chức năng trang bị cấp đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn;  Tư vấn mua sắm – lắp đặt, quản lý – sửa chữa – bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Quy định PCCC trong toàn Trường.

 – Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh trong khuôn viên  Trường. Công tác khánh tiết phục vụ các Hội nghị, các ngày Lễ, Tết …

 – Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về  điện – nước – điện thoại trong Trường. Lập kế hoạch phương án xây dựng mới, tư vấn lắp đặt, giám sát thi công các công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống điện – nước – điện thoại trong trường hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm.

– Tổ chức kiểm kê hằng năm, và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; phối hợp phòng chức năng lập kế hoạch thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị; Từng bước tin học hoá việc quản lý tài sản.

– Bảo quản tốt các phương tiện dạy học, trang thiết bị nội thất. Thường xuyên theo dõi và kịp thời sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế.

– Tham gia các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu,.. (khi được trưởng phòng ủy quyền)

Tổ chức, quản lý, theo dõi công tác bảo vệ anh ninh, trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống mất mác tài sản công và tài sản của công chức, viên chức, người lao động, sinh viên trong phạm vi Trường. Bảo đảm việc mở cửa phòng học, phòng thi theo đúng lịch học đã được Lãnh đạo Nhà trường hoặc người được ủy quyền phê duyệt.

– Chủ trì xử lý các vụ việc xảy ra trong Trường: tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu và xử lý những việc cấp bách trong phạm vi chức năng được giao, đồng thời nhanh chóng báo cáo Ban Giám hiệu và cơ quan chức năng có liên quan.

– Tổ chức, quản lý đội bảo vệ và đội phòng cháy chữa cháy của Trường. Quản lý hệ thống camera an ninh trong khu vực Trường

– Quản lý Ký túc xá và nhà khách của trường.

– Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo phân công của trưởng phòng.

3. La Văn Chương – Phó trưởng phòng

          Giúp trưởng phòng theo dõi công tác Tổ chức – Cán bộ, ký các văn bản thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực và nhiệm vụ được trưởng phòng phân công.

Phụ trách các công việc:

– Thành lập mới, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Trường theo quy hoạch tổng thể và theo đề án đã được phê duyệt.

– Tham mưu xây dựng vị trí việc làm trong toàn Trường.

– Đề xuất việc xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về tổ chức tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Trường.

– Đề xuất việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các quy hoạch về đội ngũ giảng viên trong Trường

– Thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh, xếp lương phó giáo sư và giáo sư (nếu có) đối với các trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn theo quy trình thủ tục hiện hành.

– Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp chức vụ…) ; về bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động…) .

– Quản lý và hoàn thành các thủ tục trong các công tác xét duyệt danh hiệu nhà giáo (nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú) và các hình thức xét tặng Kỷ niệm chương.

– Quản lý và đề xuất xét tôn vinh giảng viên, viên chức và người lao động có nhiều đóng góp cho Trường.

– Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của công chức, viên chức, người lao động trong Trường, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

– Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo phân công của trưởng phòng.